Hasznos büntetőjogi információk- Tanúidézés

Posted on

Mi történik, ha valamely hatóság (bíróság, rendőrség, ügyészség) tanúként idéz meg minket?Ha valakinek bármilyen hatóság előtt folyamatban lévő ügyről tudomása lehet, akkor a hatóság őt tanúként megidézi. Ez történhet postai úton vagy távbeszélő (telefon) útján is. Az idézésben megjelölt helyen és időben, valamint vallomás tételére alkalmas állapotban (tehát alkoholos, bódítószer befolyásoltságtól mentesen) a tanúnak kötelező megjelennie.

Amennyiben a tanú nem jelenik meg, és alapos okkal nem menti ki magát a hatóság előtt (pl. nem jelzi a hatóságnak, hogy megbetegedett és az erről szóló igazolást nem csatolja be), a hatóság a rendőrség útján elővezettetheti és rendbírságot is kiszabhat a távol maradó tanúval szemben. Az elővezettetés és a rendbírság sommás összege természetesen az indokolatlanul meg nem jelenő tanút terheli! Ismeretlen helyen tartózkodó tanúval szemben személykörözés is elrendelhető.A tanú kérelmére a megjelenésével felmerült költséget a külön jogszabályban meghatározott mértékben az eljáró bíróság megállapítja és megtéríti. Erre a tanút az idézésben, valamint a kihallgatásának befejezésekor a bíróság figyelmezteti.

A tanú adatait -a hatóság a vallomástétele, kihallgatása előtt- jegyzőkönyvben rögzíti. Lehetőség van arra is (hatóság közlése alapján vagy a tanú kérésére), hogy a tanú adatait zártan kezeljék. Ekkor a tanú nevén kívül más adata nem kerül feltüntetésre a jegyzőkönyvbe, hanem a személyes adatait egy lezárt borítékban, elkülönítve csatolják a többi irathoz. Ebben az esetben a tanú adataihoz csupán a nyomozó hatóság, bíróság, ügyészség juthat hozzá, az eljárás többi szereplője nem.

Ezt követően a hatóság kioktatja a tanút a jogairól és kötelezettségeiről. Főszabályként a tanúnak vallomástételi kötelezettsége van. Vallomásában mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat, koholt vagy valótlan bizonyítékot nem bocsáthat a hatóság rendelkezésére, valós tényt vagy adatot nem hallgathat el és köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az igazat mondani.

Természetesen a törvény lehetőséget teremt a vallomástételének megtagadására is. Ezt azonban csak szűk körben engedi meg. A vallomástétel megtagadása esetén a tanú választhat, hogy a fennálló körülmény ellenére tesz-e vallomást, vagy él a törvény adta lehetőséggel, és azt megtagadja.

A tagadást négy esetben engedélyezi a törvény:
– a tanú terhelt hozzátartozója
– aki magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos kérdésben
– aki foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles
– a médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, ha a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, az ezzel kapcsolatos kérdésben.

A kiemelkedően fontos a tanú vallomása, amennyiben más bizonyíték híján döntően járul hozzá a büntetőjogi felelősség megállapításához. Azonban a terheli vallomás esetenként a tanút is veszélybe sodorhatja. A tanúvédelem célja, hogy a tanú bármiféle külső befolyásolás nélkül vallomást tehessen. A tanú életének és testi épségének vagy személyes szabadságának védelme, valamint annak érdekében, hogy a tanú vallomástételi kötelezettségének eleget tegyen és a vallomását megfélemlítés nélkül tegye meg, a tanút az e törvényben meghatározottak szerint védelemben kell részesíteni.

Amennyiben a tanúkihallgatási jegyzőkönyvből a tanú egy másolati példányt szeretne, ilyen igényét a kihallgatás bármely szakaszában közölheti a hatóság tagjával. Fontos tudni, hogy amennyiben a tanú egyben sértett vagy feljelentő is, úgy a jegyzőkönyv egyszeri példánya térítésmentes. Egyéb esetben a másolati példány már illetékköteles, melyet illetékbélyegen kell leróni (100 Ft/oldal).

Mi történik, ha valamely hatóság (bíróság, rendőrség, ügyészség) gyanúsítottként idéz meg minket?

Előfordulhat olyan eset is, amikor a hatóság arra a következtetésre jut, hogy valakit valamilyen bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsít. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a gyanúsított el is követte a terhére rótt bűncselekményt, hiszen azt majd a bíróság fogja vagy nem fogja jogerős ítéletében megállapítani, azonban a rendelkezésre álló adatok alapján alaposan feltehető, hogy valamilyen köze van az adott bűncselekményhez.

A tanúhoz hasonlóan, a gyanúsítottnak is megjelenési kötelezettsége van. Természetesen ebben a jogállásban is lehetőség nyílik a távolmaradás kimentésére, azonban ezt a hatóságok jóval szigorúbban kezelik. Ha a gyanúsított szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, és nem terjesztette elő (akár szóban, akár írásban) a kimentésre okot adó körülményt, a hatóság elővezettetheti, vagy elfogatóparancsot (európai elfogatóparancsot) bocsáthat ki a távol maradó gyanúsítottal szemben, melyet a rendőrségen keresztül foganatosít.

A gyanúsított kihallgatása is a személyes adatok felvételével (itt azonban már nincs zártan kezelés), valamint a személyes körülményeire (családi állapot, legmagasabb iskolai végzettsége, foglalkozása, jövedelmi viszonyai, stb.) történő válaszadással kezdődik.

A gyanúsított –szemben a tanúval- nem köteles vallomást tenni, sem nyomozati, sem pedig bírósági szakban. Ekkor a gyanúsított a védekezésének ezen formájáról lemond. Azonban ha úgy dönt, hogy vallomást tesz, akkor igazmondási kötelezettség nem terheli, tehát bármilyen „mesét” is előterjeszthet, melynek csupán egyetlen korlátja van; mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat. Vallomása bizonyítékként használható fel. A gyanúsított az eljárás bármely szakaszában dönthet úgy, hogy tesz vallomást, vagy pedig a már megtett vallomást visszavonja. Bizonyítékként kizárólag a gyanúsított legutolsó vallomása használható fel, a visszavont értelemszerűen nem.

A gyanúsított köteles a lakóhelyének, tartózkodási címének megváltozását 3 (három) munkanapon belül közölni a vele szemben eljárást folytató hatósággal!

A vallomástételt követően a gyanúsított ún. rabosításban vesz részt, ami 5 db fényképfelvételt, ujj- és tenyérnyomat vételét, valamint szájból történő DNS minta vételét jelenti, egyebekben személyi szabadság elvételét vagy korlátozását nem tartalmazza.

A gyanúsított részére költségtérítés (pl. utazás, szállás) nem teljesíthető, azonban az egyszer kiadott jegyzőkönyv másolata ingyenes!